~ Наказателно право ~


      Консултации и процесуално представителство пред органите на МВР и съдебната власт.

      Оказване на  правна помощ на задържани от органите на досъдебното производство

      Съдействие и защита на обвиняеми лица при извършване на процесуално-следствени действия / при привличане в качеството на обвиняем, разпит, участие в разпознаване, очна ставка, участие в следствен експеримент, изземване на сравнителни обвазци и други с или без участието на обвиняемия, участие при запознаване с доказателствени материали /

      Правна защита и процесуално представителство пред Първа , Втора и Трета инстанция / ВКС /

      Възобновяване на наказателни дела и отмяна на влезли в сила решения 

      Правна защита и процесуално представителство и по дела от частно - правен наказателен характер / изготвяне и депозиране на тъжби до компетентните съдебни органи , молби за конституиране в качеството на граждански ищец /

      Правни консултации на свидетели по наказателни производства

      Съблюдаване на правата и процесуално представителство  на пострадали от престъпление / изготвяне на жалби , молби за конституиране в качеството на частен обвинител и граждански ищец / 

      Изготвяне на жалби и просесуално представителство при обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред

© WWW.GINCHEVA.COM 2012