Обществени поръчки и Европейски проекти ~


        Кантората предоставя пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужат нуждите на частните инвеститори от една страна и органите на държавната власт от друга при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Услугите, които предоставяме в тази насока включват:

консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;

изготвянето на тръжна документация и представителство на възложителя по време на цялата тръжна процедура;

изготвяне на покани за участие в обществени поръчки; 

оказване на правна помощ при изготвяне на оферти, подготовка и окомплектоване на документация за участие на кандидати в процедури на възлагане на обществени поръчки;

консултиране във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;

представителство на кандидати в тръжните процедури;

консултации на възложители и изпълнители при изготвяне на изменения на договори за обществени поръчки ;

консултации и изготвяне на вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки;

        Кантората предоставя на своите клиенти процесуално представителство, както при обжалване на решения на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията, така и при защита на тръжната процедура.


© WWW.GINCHEVA.COM 2012