Устройство на територията ~


       Защита срещу незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията и незаконосъобразни индивидуални административни актове, издадени по реда по Закона за устройство на територията (ЗУТ):

       Представителство пред административни органи (държавни и общински) в процеса по издаване на индивидуални административни актове по ЗУТ, чрез иницииране и/или участие в процедури по издаване на актовете пред съответните административни органи;

       Оспорване на незаконосъобразни действия и бездействия на административните органи (държавни и общински) в процедури по констатиране на незаконно строителство, спиране на строителство и забрана ползване на строежи, които се ползват в нарушение на нормативните изисквания;

       Оспорване на незаконосъобразни индивидуални административни актове по ЗУТ по административен и съдебен ред (заповеди за премахване на незаконни строежи, заповеди за спиране на строежи, заповеди за забрана ползване на строежи, заповеди за отмяна на строителни книжа и пр.) и процесуално представителство по образуваните дела пред съответните административни съдилища и Върховен административен съд на РБ.

© WWW.GINCHEVA.COM 2012