Вещно право ~


       В областта предлагаме съдействие и процесуално представителство при придобиване и отчуждаване на недвижими имоти .Изготвяне на предварителни договори и  нотариални актове за продажба , замяна и др. 

       Подготвяне и експертно проучване на всички документи изискуеми за сключването на сделки с недвижимостти.

       Процесуално представителство пред Агенцията по вписванията и Съдебната власт.

       Консултации и представителство по производства за защита на нарушено владение.

       Участие и представителство за сключване на окончателен договор .

       Правна защита по производства по доброволна и съдебна делба.

© WWW.GINCHEVA.COM 2012