Търговско право ~


       Оказваме съдействие за избор на адекватна правно – организационна форма , отговаряща на иззискванията на съответния клиент.


       Изготвяне на съответната документация за учредяване и регистриране на търговски дружества и едноличен търговец в Търговския регистър, към Агенцията по вписванията.

 • Дружество с ограничена отговорност
 • Еднолично дружество с огничена отговорност
 • Събирателни дружества
 • Акционерни дружества
 • Кооперации 

       Изготвяне на съответната документация за учредяване и регистриране на      Юридически лица с нестопанска цел.

 • Фондации
 • Сдружения 


       Последващо правно обслужване при промяна на обстоятелства 

 • Промяна на име 
 • Промяна на седалище или на адрес на управление 
 • Приемане на нови съдружници и напускане на съдружници 
 • Промяна на управител 
 • Промяна на капитал и други подлежащи на вписване 


       Предламе услугита си и при преобразуване на Търговски дръжества.

       Депозиране на Годишни Финансови отчети в Търгоския регистър, Агенцията по вписвания.

© WWW.GINCHEVA.COM 2012