Гражданско право ~


       Предоставяме съдействие и защита по граждански дела по Закона за отговорността на Държавата и Общините за вреди. Предлагаме процесуално представителство по дела срещу Държавата за обезщетяване на вредите пречинени на гражданите от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда от назаконно:


  1. При задържане под стража, включително и като мярка за неотклонение,  когато то е отменено поради липса на законно основание.
  2. Обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано
  3. Осъждане на наказание по наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание отменено
  4. Прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание
  5. Прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно
  6. Изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер 
  7. Използване на специални разузнавателни средства

 

       Предлагаме и консултации и преставителство по дела срещу "Топлофикация", "Вик", мобилни оператори, банки и други.

© WWW.GINCHEVA.COM 2012